Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"Sexykerstlingerie.nl: de onderneming die handelt onder de handelsnaam "Tibri" gevestigd Raonkel 26 te Berkel-Enschot.
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Tilburg onder nummer 55242162.
Bij de Belastingdienst bekend onder BTW nummer 199546794B02.

"Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

"Product":
Het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Sexykerstlingerie.nl en uw door binnen een overeengekomen termijn aan uw geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Sexykerstlingerie.nl gesloten worden en waarbij Sexykerstlingerie.nl partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen uw en Sexykerstlingerie.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteer u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Sexykerstlingerie.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sexykerstlingerie.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sexykerstlingerie.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Sexykerstlingerie.nl heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Aanbiedingen / Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Sexykerstlingerie.nl zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Sexykerstlingerie.nl de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Sexykerstlingerie.nl te melden.

3.2 De overeenkomst tussen Sexykerstlingerie.nl en uw komt tot stand op het moment nadat u:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Sexykerstlingerie.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Sexykerstlingerie.nl; (b) vervolgens op de bestel button geklikt hebt op de website van Sexykerstlingerie.nl;
(c) hierna (i) u bevestigd hebt dat de door uw verstrekte gegevens juist zijn en (ii) het doen verwerken van u betaling, door op de website van Sexykerstlingerie.nl op "OK" te klikken,
(d) hierop van Sexykerstlingerie.nl op u e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Sexykerstlingerie.nl u bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging"). Indien van Sexykerstlingerie.nl in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met uw nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door uw bestelde product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.

3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door uw gekocht is en het aantal door uw gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) u naam, klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan u woonadres en/of afleveradres), u e-mailadres en u telefoonnummer;
(d) de leveringstermijn van het product;
(e) het bestelnummer van de overeenkomst;

3.4 De overeenkomst bevat alle tussen uw en Sexykerstlingerie.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen uw en Sexykerstlingerie.nl

3.5 De administratie van Sexykerstlingerie.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door uw aan Sexykerstlingerie.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Sexykerstlingerie.nl verrichtte leveringen. Sexykerstlingerie.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erken u dit eveneens.

4. Transport en -kosten
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Per bestelling wordt een bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de gekozen manier van aflevering. Deze kosten worden duidelijk vermeld in de winkel en kunnen gewijzigd worden.

4.2 Het risico tijdens het transport van het door uw bestelde product is voor u. Op het moment van aflevering van het product blijft het risico van het product van u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Sexykerstlingerie.nl kunnen worden uitgesloten.

5. Levertijd
5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen uw en Sexykerstlingerie.nl. De door Sexykerstlingerie.nl opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Sexykerstlingerie.nl overschreden wordt, zal Sexykerstlingerie.nl u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heb u de bevoegdheid om de overeenkomst met Sexykerstlingerie.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Sexykerstlingerie.nl te melden.

5.3 De betalingen die u hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door uw wordt ontbonden, zal Sexykerstlingerie.nl binnen 14 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan uw terugbetalen.

5.4 Indien u aantoonbare schade hebt geleden als gevolg van het door Sexykerstlingerie.nl overschrijden van de levertermijn, zal Sexykerstlingerie.nl deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan u vergoeden, ongeacht de vraag of u de overeenkomst met Sexykerstlingerie.nl hebt ontbonden.

5.5 Zendingen die naar landen buiten Nederland verzonden worden worden zonder track and tracenummer verzonden. Het risico is voor de ontvanger.

6. Afkoelingsperiode
6.1 Nadat u het door uw bestelde product hebt ontvangen, heb u de bevoegdheid om binnen 24 uur na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Sexykerstlingerie.nl te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Denk er wel aan dat de verpakkingen en kledingstuk ongeschonden moet zijn. Passen mag natuurlijk altijd.

Hierop zijn een aantal uitzondering door de wet gesteld zoals producten van intieme aard. Deze producten zijn uitgesloten van de omruil garantie. Het betreft hier (deze lijst is niet uitputtend) producten uit de groep speelgoed zoals ondergoed , panty’s kousen. Ook de kleding kan gezien het intieme karakter niet worden geruild. Sexykerstlingerie.nl bepaalt welke producten voor intiem gebruik worden aangemerkt.

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dien u dit vooraf schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Sexykerstlingerie.nl te melden. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.

6.3 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met Sexykerstlingerie.nl ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Sexykerstlingerie.nl binnen 14 dagen nadat Sexykerstlingerie.nl het door uw geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen in de vorm van een tegoedbon of terugbetaling. Na 26 december van elk jaar worden geen kerstjurkjes retour genomen. Mocht Tibri om welke reden dan ook besluite na de kerst toch kerstartikelen retour te nemen dan zullen deze uitbetaald worden middels een tegoedbon, retouren die na 26 december binnenkomen zullen nooit en te nimmer uitbetaald worden.

6.4 Sexykerstlingerie.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Sexykerstlingerie.nl of de leverancier van het product) is beschadigd. Sommige kerstjurkjes mogen om hygiënische redenen niet geretourneerd worden, dit betreft kerstjurkjes waar een string bij geleverd word. 

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Sexykerstlingerie.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van uw te wijten is of anderszins voor uw risico komt, Sexykerstlingerie.nl u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Sexykerstlingerie.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan uw terug te betalen bedrag in te houden.

7. In eerste instantie krijgt u altijd een tegoedbon, is dit niet gewenst dan kan het bedrag uitbetaald worden. Dit geld niet voor kerstjurkjes waarbij een gratis string wordt geleverd in verband met hygiene. 

7.1 Alle producten worden gecontroleerd voor het versturen.
Mocht er toch iets niet goed zijn dan kun u Sexykerstlingerie.nl schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.

7.2 Als u een product terug stuurt dan dient u zelf zorg dragen voor de verzendkosten.

7.3 Als Sexykerstlingerie.nl het product onderzocht heeft en van mening is dat het niet voldoet zullen de kosten niet worden vergoed.

7.4 Gezien de intieme aard van een aantal producten kunnen deze niet worden geruild, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen met Sexykerstlingerie.nl. Het betreft hier (deze lijst is niet uitputtend) Ondergoed kan niet worden geruild.
Ook andere kleding kan gezien het intieme karakter niet worden geruild.
Sexykerstlingerie.nl bepaalt welke producten voor intiem gebruik worden aangemerkt.

7.5 Kerstjurkjes die worden aangeboden door middel van een aanbieding kunnen niet worden geretourneerd omdat deze uit de collectie gaan.

8. Garanties
8.1 Op de door Sexykerstlingerie.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. Klachten
9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Sexykerstlingerie.nl serieus in behandeling worden genomen.

9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Sexykerstlingerie.nl (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).

9.3 Sexykerstlingerie.nl zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Sexykerstlingerie.nl zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

10. Privacy
10. Sexykerstlingerie.nl zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.

10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Sexykerstlingerie.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan uw persoonlijk gerichte aanbiedingen. Hiertoe kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt.

10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.

10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Sexykerstlingerie.nl waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleen u uitdrukkelijke toestemming aan Sexykerstlingerie.nl voor het doen van aan uw persoonlijk gerichte aanbiedingen, alsmede het hiertoe aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens.

10.5 Indien u geen prijs stelt op het door of namens Sexykerstlingerie.nl doen van aan uw persoonlijk gerichte aanbiedingen, kun u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Sexykerstlingerie.nl laten weten. Sexykerstlingerie.nl zal in al zijn aan uw persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Sexykerstlingerie.nl zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, als mede uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van Sexykerstlingerie.nl).

10.6 U kunt u persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Sexykerstlingerie.nl te richten. Sexykerstlingerie.nl zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij Sexykerstlingerie.nl aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dien u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Sexykerstlingerie.nl te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geef u in u bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Sexykerstlingerie.nl zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Sexykerstlingerie.nl hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Sexykerstlingerie.nl uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen. Sexykerstlingerie.nl zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.

11. Klantenservice van Sexykerstlingerie.nl
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met: Sexykerstlingerie.nl via info@sexykerstlingerie.nl.

12. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Sexykerstlingerie.nl is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen uw en Sexykerstlingerie.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen uw en Sexykerstlingerie.nl, kun u Sexykerstlingerie.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.

12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Sexykerstlingerie.nl meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

13. Zendingen naar Belgie schieden op risico van de klant.


LET OP! Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze voorwaarden.